O projekcie

O projekcie

Projekt pt. MIŚKI

RPMP.10.01.03-12-0424/16 realizowany przez Gminę Niedźwiedź

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne dla typu projektu A, B i C

Termin realizacji: 2017-09-01 – 2019-08-31

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU DZIĘKUJEMY !

Aktualności