Polityka pr.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest URZĄD GMINY NIEDŹWIEDŹ
34-735 Niedźwiedź 233 tel (18) 331-70-02, (18) 331 70 58 fax (18) 331-70-57
2) Gmina wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Konrad Osiniak, z którym można skontaktować się poprzez e-mail ko.pdpo@gmail.comw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. Ustawy oraz aktów wykonawczych.
5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
– Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niedźwiedziu,
– Urząd Gminy Niedźwiedź,
– Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie,
– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Gminy,
– operatorom pocztowym i kurierom,
– bankom w zakresie realizacji płatności,
– podmiotom świadczącym na rzecz Gminy usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych
na projekt przez przepisy prawa,
– organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.